046 8387537 [email protected]

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im.Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach

Opublikowane przez admin

Opublikowano: 31-08-2020

Zarządzenie nr   15  /2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. Pierwszego Marszałka Polski

Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach

z dnia  25  sierpnia  2020 r.

w sprawie  zatwierdzenia procedury bezpieczeństwa dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im.Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego   w Nowych Zdunach.

       Działając na podstawie art. 68 ust. 1, w związku z art. 30b i 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) ) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia  2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.1389) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, 530, 564, 657, 781 , 872, 891, 952, 1111 i 1394 ) zarządzam, co następuje: 

§ 1

    Od dnia 1 września 2020 r. wprowadzam Procedurę bezpieczeństwa dotyczącą  zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im.Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego   w Nowych Zdunach w  związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemii w kraju, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej im.Pierwszego Marszałka Polski Józefa  Piłsudskiego   w Nowych Zdunach do zapoznania się z Procedurą bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im.Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego   w  Nowych Zdunach w związku    z  koniecznością  stosowania  podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego  ze   stanem epidemii w kraju oraz przestrzeganiem ustaleń. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Małgorzata Kubiak 

Dyrektor SP im.Pierwszego Marszałka Polski                

  Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach 

 Załącznik do Zarządzenia nr  15

Dyrektora SP im.Pierwszego Marszałka Polski 

Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach

Wewnętrzna  procedura bezpieczeństwa  

dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im.Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2012  r. poz.1239)

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej             (Dz. U.  2019 r. poz. 59)

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz U. z  2020 r. poz.910 i 1378 )

4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny   w publicznych i niepublicznych szkołach                     i placówkach  (tekst jednolity Dz. U. 2020  r. poz.1166 i 1386 )

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia  2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19         (Dz. U.  z 2020 r. poz.1389)

 6.Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół   i placówek od 1 września 

 Cel procedury:

1.Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły i wyznaczenie sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID -19

2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród dzieci, ich rodziców oraz pracowników szkoły.

Uczestnicy postępowania:

 1. Rodzice/prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka
 2. Uczniowie
 3. Nauczyciele
 4. Pracownicy niepedagogiczni
 5. Dyrektor szkoły

§ 1

Zasady organizacji pracy w szkole

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych  oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do     i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 
 3. Przed wejściem do budynku  należy obowiązkowo zdezynfekować ręce środkiem dezynfekującym udostępnionym przez szkołę.
 4. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły. Rodzice/ opiekunowie jedynie doprowadzają dziecko do szkoły i pozostawiają pod opieką pracowników szkoły. 
 5. Osoby z zewnątrz (szkoła ogranicza ich pobyt do niezbędnego minimum) mogą przebywać na terenie szkoły jedynie w wyznaczonych obszarach (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych). 
 6. Szkoła posiada  termometr bezdotykowy, który będzie   dezynfekować  po użyciu w danej grupie. 
 7. Rodzice/opiekunowie muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 8. Rodzice ucznia/opiekunowie mają obowiązek podania aktualnego numeru telefonu do szybkiej komunikacji. Kontakt z rodzicami/opiekunami odbywa się z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 
 9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych,  w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu ( izolatce), zapewniając min. 1,5 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania       w ciągu 1 godziny ucznia ze szkoły  własnym środkiem  transportu.
 10. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 11. W sali lekcyjnej nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć i zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 
 12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze.
 13. Uczniowie nie powinni wymieniać się między sobą przyborami szkolnymi. 
 14. W sali gimnastycznej  po każdym dniu zajęć   używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
 15. Sale  oraz korytarze należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 16. Nauczyciel w klasach I-III  organizuje przerwy dla swoich uczniów, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 minutach. Uczniowie  spędzają przerwy ( jeśli pozwalają warunki na świeżym powietrzu) pod nadzorem nauczyciela.
 17. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 
 18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 
 19. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 20. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 21. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 22. Personel kuchenny, pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

§ 2

Zasady bezpiecznego zachowania się w budynku szkoły

 1. Pracownik przychodzi do pracy zdrowy, bez jakichkolwiek objawów choroby.
 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
 3. W przypadku podejrzenia zakażenia chorobą  zakaźną  lub  COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle brzucha)   pozostają   w  domu i   zawiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły.
 4. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, choroby zakaźnej lub COVID-19 w godzinach świadczenia pracy, pracownik ma obowiązek niezwłocznego udania się do izolatki  i telefonicznego powiadomienia dyrektora szkoły.
 5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu  do/ze szkoły  pracownicy dezynfekują ręce  płynem do  dezynfekcji, zgodnie z zamieszczoną przy wejściu procedurą.
 6. Pracownicy mają obowiązek zachowania dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszącego minimum 1,5 metra.
 7. Wszyscy pracownicy szkoły muszą ponadto stosować i przestrzegać podstawowych zasad  zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:
 1. Regularnie myć i odkażać ręce płynem dezynfekującym.
 2. Stosować zasady ochrony podczas kaszlu i kichania, zakrywając usta i nos łokciem.
 3. Unikać dotykania oczu, nosa i ust.

§ 3

Obowiązki nauczycieli

 1. Nauczyciele świadczą pracę z uczniami na terenie szkoły.
 2. Wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole, dlaczego zostały wprowadzone. Dbają o pozytywny przekaz powyższych treści w celu wzbudzenia w dzieciach poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie bez poczucia lęku.
 3. Nie organizują wyjść poza teren szkoły.

§ 4

Obowiązki pracowników obsługi

 1. Wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów i ich wyposażenia.
 2. Prowadzą monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości klas,  pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach  i na stołówce, klawiatur, wyłączników.
 3. Przeprowadzając dezynfekcję,  ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ścisłe przestrzegają czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 4. Na bieżąco dbają o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. Każdorazowo dezynfekują toalety, umywalki i  wszelkie przedmioty w toalecie, minimalizując ryzyko zakażenia poprzez dotyk.
 5. Po zakończeniu pracy klasy/oddziału wietrzą sale zajęć, dezynfekują   wszelkie   wyposażenie, zabawki, blaty stołów, regały, krzesła, drzwi   wraz z klamkami, podłogi ciągów komunikacyjnych oraz powierzchnie płaskie  tych ciągów, parapety, listwy przypodłogowe.
 6. Każdorazowo po kontakcie z osobą trzecią  pracownicy wyrzucają rękawiczki ( do specjalnych pojemników),  myją i dezynfekują ręce.

§ 5

Zadania i obowiązki rodziców

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19  w   szkole  oraz bezwzględnie ich przestrzegają.
 2. Przyprowadzają/ posyłają  do szkoły/oddziału przedszkolnego  wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 3. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu  pracownikowi przed wejściem do placówki – nie wchodzi na teren szkoły. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszącego co najmniej 1,5 metra.
 4. Nie  przyprowadzają do szkoły/oddziału przedszkolnego  dziecka, jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny przebywają w kwarantannie lub   izolacji.
 5. Zaopatrują dziecko w indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do  i  ze szkoły , podczas jazdy w autobusach szkolnych .
 6. Przed przyprowadzeniem/ posłaniem  do szkoły rodzice/opiekunowie mierzą dziecku temperaturę. W przypadku temperatury powyżej 37 0 C rodzic nie może posłać/ przyprowadzić dziecka do szkoły.
 7. Dbają, aby dziecko nie wniosło do szkoły/oddziału przedszkolnego  żadnych  niepotrzebnych przedmiotów/ zabawek .
 8. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, zwracają uwagę    na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.                                                                                                                                                                
 9. Mają obowiązek wytłumaczenia dziecku, że nie może  przytulić się do nauczyciela, pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanek, chwytać ich za rękę, dotykać.
 10. Zasłaniają usta i nos  oraz dezynfekują ręce, jeśli w wyjątkowych sytuacjach wchodzą na teren szkoły. 
 11. Są zobowiązani do odbierania telefonów oraz maili ze szkoły, umożliwiając dyrektorowi    i pracownikom szkoły szybką ścieżkę komunikacji, zgodnie z wytycznymi dla szkoły.                                       

§ 6

Postanowienia końcowe 

Z treścią niniejszej procedury zapoznaje się pracowników i rodziców/prawnych opiekunów uczniów.

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA

  Dyrektor Szkoły Podstawowej 

   im.Pierwszego Marszałka Polski 

  Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach 

Może Ciebie zainteresuje…

Uroczystość Pasowania Czytelnika

Uroczystość Pasowania Czytelnika

Każdego roku szkolnego w bibliotece odbywa się uroczystość Pasowaniana Czytelnika uczniów klas pierwszych. Uczniowie...

INSPIRUJĄCE STRONY INTERNETOWE

INSPIRUJĄCE STRONY INTERNETOWE

www.sjp.pwn.pl – internetowy Słownik języka polskiego PWNwww.so.pwn.pl – internetowy Wielki słownik...

Skip to content