046 8387537 [email protected]

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im.Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach

Opublikowane przez admin

Opublikowano: 31-08-2020

Zarządzenie nr   15  /2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. Pierwszego Marszałka Polski

Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach

z dnia  25  sierpnia  2020 r.

w sprawie  zatwierdzenia procedury bezpieczeństwa dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im.Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego   w Nowych Zdunach.

       Działając na podstawie art. 68 ust. 1, w związku z art. 30b i 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) ) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia  2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.1389) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, 530, 564, 657, 781 , 872, 891, 952, 1111 i 1394 ) zarządzam, co następuje: 

§ 1

    Od dnia 1 września 2020 r. wprowadzam Procedurę bezpieczeństwa dotyczącą  zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im.Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego   w Nowych Zdunach w  związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemii w kraju, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej im.Pierwszego Marszałka Polski Józefa  Piłsudskiego   w Nowych Zdunach do zapoznania się z Procedurą bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im.Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego   w  Nowych Zdunach w związku    z  koniecznością  stosowania  podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego  ze   stanem epidemii w kraju oraz przestrzeganiem ustaleń. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Małgorzata Kubiak 

Dyrektor SP im.Pierwszego Marszałka Polski                

  Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach 

 Załącznik do Zarządzenia nr  15

Dyrektora SP im.Pierwszego Marszałka Polski 

Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach

Wewnętrzna  procedura bezpieczeństwa  

dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im.Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2012  r. poz.1239)

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej             (Dz. U.  2019 r. poz. 59)

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz U. z  2020 r. poz.910 i 1378 )

4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny   w publicznych i niepublicznych szkołach                     i placówkach  (tekst jednolity Dz. U. 2020  r. poz.1166 i 1386 )

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia  2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19         (Dz. U.  z 2020 r. poz.1389)

 6.Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół   i placówek od 1 września 

 Cel procedury:

1.Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły i wyznaczenie sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID -19

2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród dzieci, ich rodziców oraz pracowników szkoły.

Uczestnicy postępowania:

 1. Rodzice/prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka
 2. Uczniowie
 3. Nauczyciele
 4. Pracownicy niepedagogiczni
 5. Dyrektor szkoły

§ 1

Zasady organizacji pracy w szkole

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych  oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do     i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 
 3. Przed wejściem do budynku  należy obowiązkowo zdezynfekować ręce środkiem dezynfekującym udostępnionym przez szkołę.
 4. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły. Rodzice/ opiekunowie jedynie doprowadzają dziecko do szkoły i pozostawiają pod opieką pracowników szkoły. 
 5. Osoby z zewnątrz (szkoła ogranicza ich pobyt do niezbędnego minimum) mogą przebywać na terenie szkoły jedynie w wyznaczonych obszarach (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych). 
 6. Szkoła posiada  termometr bezdotykowy, który będzie   dezynfekować  po użyciu w danej grupie. 
 7. Rodzice/opiekunowie muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 8. Rodzice ucznia/opiekunowie mają obowiązek podania aktualnego numeru telefonu do szybkiej komunikacji. Kontakt z rodzicami/opiekunami odbywa się z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 
 9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych,  w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu ( izolatce), zapewniając min. 1,5 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania       w ciągu 1 godziny ucznia ze szkoły  własnym środkiem  transportu.
 10. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 11. W sali lekcyjnej nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć i zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 
 12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze.
 13. Uczniowie nie powinni wymieniać się między sobą przyborami szkolnymi. 
 14. W sali gimnastycznej  po każdym dniu zajęć   używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
 15. Sale  oraz korytarze należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 16. Nauczyciel w klasach I-III  organizuje przerwy dla swoich uczniów, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 minutach. Uczniowie  spędzają przerwy ( jeśli pozwalają warunki na świeżym powietrzu) pod nadzorem nauczyciela.
 17. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 
 18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 
 19. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 20. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 21. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 22. Personel kuchenny, pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

§ 2

Zasady bezpiecznego zachowania się w budynku szkoły

 1. Pracownik przychodzi do pracy zdrowy, bez jakichkolwiek objawów choroby.
 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
 3. W przypadku podejrzenia zakażenia chorobą  zakaźną  lub  COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle brzucha)   pozostają   w  domu i   zawiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły.
 4. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, choroby zakaźnej lub COVID-19 w godzinach świadczenia pracy, pracownik ma obowiązek niezwłocznego udania się do izolatki  i telefonicznego powiadomienia dyrektora szkoły.
 5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu  do/ze szkoły  pracownicy dezynfekują ręce  płynem do  dezynfekcji, zgodnie z zamieszczoną przy wejściu procedurą.
 6. Pracownicy mają obowiązek zachowania dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszącego minimum 1,5 metra.
 7. Wszyscy pracownicy szkoły muszą ponadto stosować i przestrzegać podstawowych zasad  zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:
 1. Regularnie myć i odkażać ręce płynem dezynfekującym.
 2. Stosować zasady ochrony podczas kaszlu i kichania, zakrywając usta i nos łokciem.
 3. Unikać dotykania oczu, nosa i ust.

§ 3

Obowiązki nauczycieli

 1. Nauczyciele świadczą pracę z uczniami na terenie szkoły.
 2. Wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole, dlaczego zostały wprowadzone. Dbają o pozytywny przekaz powyższych treści w celu wzbudzenia w dzieciach poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie bez poczucia lęku.
 3. Nie organizują wyjść poza teren szkoły.

§ 4

Obowiązki pracowników obsługi

 1. Wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów i ich wyposażenia.
 2. Prowadzą monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości klas,  pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach  i na stołówce, klawiatur, wyłączników.
 3. Przeprowadzając dezynfekcję,  ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ścisłe przestrzegają czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 4. Na bieżąco dbają o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. Każdorazowo dezynfekują toalety, umywalki i  wszelkie przedmioty w toalecie, minimalizując ryzyko zakażenia poprzez dotyk.
 5. Po zakończeniu pracy klasy/oddziału wietrzą sale zajęć, dezynfekują   wszelkie   wyposażenie, zabawki, blaty stołów, regały, krzesła, drzwi   wraz z klamkami, podłogi ciągów komunikacyjnych oraz powierzchnie płaskie  tych ciągów, parapety, listwy przypodłogowe.
 6. Każdorazowo po kontakcie z osobą trzecią  pracownicy wyrzucają rękawiczki ( do specjalnych pojemników),  myją i dezynfekują ręce.

§ 5

Zadania i obowiązki rodziców

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19  w   szkole  oraz bezwzględnie ich przestrzegają.
 2. Przyprowadzają/ posyłają  do szkoły/oddziału przedszkolnego  wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 3. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu  pracownikowi przed wejściem do placówki – nie wchodzi na teren szkoły. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszącego co najmniej 1,5 metra.
 4. Nie  przyprowadzają do szkoły/oddziału przedszkolnego  dziecka, jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny przebywają w kwarantannie lub   izolacji.
 5. Zaopatrują dziecko w indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do  i  ze szkoły , podczas jazdy w autobusach szkolnych .
 6. Przed przyprowadzeniem/ posłaniem  do szkoły rodzice/opiekunowie mierzą dziecku temperaturę. W przypadku temperatury powyżej 37 0 C rodzic nie może posłać/ przyprowadzić dziecka do szkoły.
 7. Dbają, aby dziecko nie wniosło do szkoły/oddziału przedszkolnego  żadnych  niepotrzebnych przedmiotów/ zabawek .
 8. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, zwracają uwagę    na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.                                                                                                                                                                
 9. Mają obowiązek wytłumaczenia dziecku, że nie może  przytulić się do nauczyciela, pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanek, chwytać ich za rękę, dotykać.
 10. Zasłaniają usta i nos  oraz dezynfekują ręce, jeśli w wyjątkowych sytuacjach wchodzą na teren szkoły. 
 11. Są zobowiązani do odbierania telefonów oraz maili ze szkoły, umożliwiając dyrektorowi    i pracownikom szkoły szybką ścieżkę komunikacji, zgodnie z wytycznymi dla szkoły.                                       

§ 6

Postanowienia końcowe 

Z treścią niniejszej procedury zapoznaje się pracowników i rodziców/prawnych opiekunów uczniów.

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA

  Dyrektor Szkoły Podstawowej 

   im.Pierwszego Marszałka Polski 

  Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach 

Może Ciebie zainteresuje…

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

20 września 2023 roku po raz kolejny obchodziliśmy święto wszystkich Przedszkolaków. Tego dnia na dzieci czekało wiele...

Zbieramy nakrętki

Zbieramy nakrętki

Zapraszamy całą społeczność szkolną do udziału w zbiórce plastikowych nakrętek. Zebrane nakrętki będą przekazane...

Ślubowanie pierwszoklasistów

Ślubowanie pierwszoklasistów

Rozpoczęcie roku szkolnego jest zawsze wyjątkowe. W tym roku ten dzień był jeszcze bardziej niezwykły niż zazwyczaj,...

Skip to content