046 8387537 [email protected]

Ważne informacje dla klas VIII przed egzaminem

Opublikowane przez admin

Opublikowano: 01-06-2020

Na stronie  Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi   www.oke.lodz.pl  znajduje się szczegółowa i zaktualizowana ,, Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU ÓSMOKLSISTY obowiązująca w roku szkolnym 2019/ 2020’’

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są: 

 1. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 
 2. przykładowe arkusze egzaminacyjne 
 3. arkusze egzaminu próbnego 
 4. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r. 

Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje na temat egzaminu, który będziecie pisać w dniach 16, 17 i 18 czerwca.  

Wyniki egzaminu  poznacie 31 lipca b.r. , również tego dnia otrzymacie  zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu  ósmoklasisty.  

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego 

– Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

– Zdający nie może  wnosić na teren szkoły książek, telefonów komórkowych, maskotek. 

– Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopisów       z czarnym wkładem) i linijki. 

– Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

– Na egzamin można przynieść ze sobą   małą butelkę z wodą. 

– Czekając na wejście do szkoły lub na salę egzaminacyjną,  zdający zachowują co najmniej odstęp 1,5 m, mają zakryte usta i nos.

– Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsc przez zdających.

– Zdający są zobowiązani zakrywać nos i usta do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2) wychodzi do toalety (w wyjątkowej sytuacji),

3)  kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

–  Zdający może , jeżeli uzna to za właściwe, mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

– Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. Sytuacja , w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły najpóźniej do 29 maja b.r. 

Przebieg egzaminu 

– Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić żadnych urządzeń  telekomunikacyjnych. Wniesienie jakiegokolwiek urządzenia skutkuje unieważnieniem egzaminu. 

–  Każdy zdający posiada  2  długopisy  z czarnym tuszem, a w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki – również  linijkę.   Podczas egzaminu nie można  pożyczać przyborów od innych uczniów.

–     Na salę egzaminacyjną można ze sobą zabrać małą butelkę wody. Butelki z wodą  uczeń stawia na  podłodze, przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.

– Uczeń ma obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną 

–  Podczas egzaminu uczeń nie może  kontaktować  się z innymi zdającymi.

– Uczeń nie dotyka dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzega higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia). 

–  Obowiązuje zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie. 

– Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.

– O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo; przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować. 

– Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików w przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu oraz w innych uzasadnionych przypadkach.

– W przypadkach, gdy uczeń korzysta z dostosowań na egzaminie, miejsce danemu uczniowi wskazuje przewodniczący zespołu nadzorującego. Uczeń siada przy stoliku , który  nie będzie  podlegał  losowaniu. 

– Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany , a członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej. 

– W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. 

 –  W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście  zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej Sali.

–  Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos. 

– W trakcie egzaminu ósmoklasisty nauczyciele nie  będą udzielać  wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.

– Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem  przewodniczący komisji egzaminacyjnej przypomni zdającym o tym, że: 

–  na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni zdającym  o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi ,

– po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający będą mieć dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 

– O  godzinie określonej w komunikacie o harmonogramie egzaminu – członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE. Naklejki mogą również zostać przekazane zdającym przy losowaniu miejsc. Członkowie zespołu nadzorującego rozdający zdającym ww. materiały muszą mieć zakryte usta i nos oraz muszą mieć założone rękawiczki. 

– Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających: 

 1. o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na 1. oraz 2. stronie arkusza egzaminacyjnego, 

a następnie poleca zdającym: 

w arkuszu z języka polskiego w arkuszu z języka obcego nowożytnego  w arkuszu z matematyki (OMA-100)
b. sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz (b) kartę odpowiedzi b. sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych, (b) kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz (c) kartę odpowiedzi  
 c. wyrwanie karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego (nie należy odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań) 
c. sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony d. sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony 
d. sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE. e. sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE. 

– W przypadku wadliwego arkusza, uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych. 

– Czas pracy zdających wynosi odpowiednio: 

a)w przypadku arkusza z języka polskiego – 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony) 

b)w przypadku arkusza z matematyki – 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony) 

c)w przypadku arkusza z języka obcego nowożytnego – 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony). 

– Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.

– Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

– Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym: 

a)informuje zdających o zakończeniu pracy 

b)wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)] 

c)poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów 

d)poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika. 

– Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi, a w przypadku egzaminu z matematyki – również karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, i sprawdzają kompletność materiałów.

– W przypadku: 

 1. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia 
 2. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach 
 3. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom 

– przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu. Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu.  

– Uczeń, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, przeprowadzany w terminie głównym, z jednego z powodów określonych w pkt 5.4.1. Informatora …., przystępuje ponownie do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w dodatkowym terminie ustalonym w komunikacie o harmonogramie.  

– Jeżeli unieważnienie z jednej z przyczyn określonych w pkt 5.4.1. nastąpiło w przypadku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, przeprowadzanego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów jako „0%”.  

– Uczeń lub jego rodzice mogą, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

– Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

– Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego lub jego rodziców. 

– Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego albo przesłany do OKE drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. 

– Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane od dnia udostępnienia w ZIU (SIOEO) informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty. tj. od 31 lipca 2020 r., zgodnie z kolejnością wpływu. 

– Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wyznacza miejsce wglądu. W szczególnych oraz uzasadnionych przypadkach wynikających z niepełnosprawności osoby uprawnionej do wglądu dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może wyrazić zgodę na zorganizowanie i przeprowadzenie wglądu poza siedzibą OKE.

–  Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach i na skali centylowej. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują: 

 1. wynik z języka polskiego 
 2. wynik z matematyki 
 3. wynik z języka obcego nowożytnego. 

– Wyniki egzaminu ósmoklasisty w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu kart odpowiedzi – w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych. 

– Wyniki egzaminu ósmoklasisty na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych. 

– Wyniki egzaminu ósmoklasisty są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.  

– Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne z zakresu szkoły podstawowej, w której klasa odpowiadająca klasie VIII szkoły podstawowej nie jest ostatnią klasą w cyklu kształcenia – również na promocję do klasy programowo wyższej. 

Zachęcam do zapoznania się z informacją o egzaminie na stronie OKE w Łodzi  lub na stronie CKE. 

Może Ciebie zainteresuje…

Konkurs recytatorski I – III

Konkurs recytatorski I – III

Dnia 9 maja 2024r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski "Chotomska, Tuwim, Brzechwa - w kolorowym świecie klasyki"....

Święto Konstytucji 3 Maja

Święto Konstytucji 3 Maja

Święto Konstytucji 3 Maja to ważny dzień w kalendarzu polskich świąt narodowych. W kraju organizowane są uroczystości,...

DZIEŃ ZIEMI

DZIEŃ ZIEMI

22 kwietnia 2024r. nasze grupy przedszkolne wzięły udział w Zielonym Marszu z okazji obchodów Dnia Ziemi. Celem tego...

Skip to content